Polityka prywatności

Slowhop.com dokłada wszelki starań aby chronić prywatność korzystających z jego usług. Niniejszy dokument określa w jaki sposób dbamy o Twoje prawa i Twoje dane osobowe.

 1. POJĘCIA, KTÓRE UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Slowhop – firma Slowhop sp. z o.o. z siedzibą w Krzywym (19-411), ul. Krzywe 3
  Serwis – serwis internetowy należący do Slowhopa. Serwis umieszczony jest pod adresem: www.slowhop.com oraz niesypiambylegdzie.pl
  Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych w Serwisach.
  Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.
  Konto – zbiór informacji i ustawień utworzonych przez Użytkownika w naszym Serwisie
  Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na pokazywanie i gromadzenie wybranych informacji, w tym opisu, zdjęcia, ulubionych miejsc
  Usługodawca – właściciel miejsca lub organizator aktywności, który oferuje swoje usługi za pośrednictwem Serwisu (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną)
  Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Slowhopa
  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności. 


 2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

  Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Slowhop. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami drogą mailową: inspektor@slowhop.com


 3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

  Umożliwienie zakupu produktów poprzez Serwis
  W tym celu przetwarzamy Twoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, opis Twojego profilu, numer telefonu oraz adres e-mail. 

  Umożliwienie dokonania rezerwacji usług u Usługodawcy, np. pobytu w pensjonacie lub wyjazdu poprzez Serwis

  W tym celu przetwarzamy Twoje podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, opis Twojego profilu, numer telefonu oraz adres e-mail. Imię, nazwisko i opis profilu udostępniamy Usługodawcy w momencie dokonania zapytania o rezerwację. Numer telefonu oraz adres e-mail w momencie potwierdzenia przez Ciebie rezerwacji oraz zapłaty przedpłaty.

  Umożliwienie dodania informacji o swoich usługach oraz przyjmowania rezerwacji od Użytkowników Serwisu (tylko dla Usługodawców)
  Ta usługa dotyczy tylko zaakceptowanych Usługodawców i ich danych. W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane podane w Profilu Usługodawcy (imię, nazwisko, adres) są ogólnodostępne dla Użytkowników Serwisu. Adres e-mail oraz numer telefonu podajemy w momencie potwierdzenia przez Użytkownika rezerwacji oraz zapłaty przedpłaty.

  Umożliwienie zapisania się do newslettera Slowhop
  W tym celu przetwarzamy dane podane w Profilu: imię, nazwisko, adres e-mail. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie jest wymogiem korzystania z innych usług Serwisu.

  Przekazanie płatności przedpłat oraz wystawienie faktur za usługę marketingową (tylko dla Usługodawców)
  Ta usługa dotyczy tylko zaakceptowanych Usługodawców i ich danych. W tym celu przetwarzamy takie dane jak: dane adresowe firmy lub osoby indywidualnej, numer NIP, numer konta bankowego. Te dane nie są dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.

  Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
  W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Badanie Twojej satysfakcji
  W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.


 4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ?

  Marketing naszych produktów i usługi naszych Usługodawców
  W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy tworzeniu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na głównych stronach Serwisu i jego podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

  Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu reprezentującego Twoje zainteresowania i preferencje miejsc i geografie. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług naszych Usługodawców, które mogą Cię zainteresować.

  Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisie.

  Po rozważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W ramach marketingu produktów i usług naszych Usługodawców nie przekazujemy Twoich danych osobowych tym Usługodawcom; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych. Korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisie. Interesuje nas, jakich ofert miejsc i wyjazdów szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych.
  Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.


 5. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Twoje dane przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

  Usługodawcy i Użytkownicy
  Dane udostępniamy Usługodawcom tylko w przypadku dokonywania przez Ciebie rezerwacji poprzez Serwis. Usługodawcy lub Użytkownicy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

  Dostawcy usług
  Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające, np. usługa hostingu w chmurze obliczeniowej, systemy do marketingu online, systemy do wyświetlania powiadomień web push, systemy do wysyłki wiadomości email, systemy do analizy ruchu w Serwisach, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy, np. usługi kampanii remarketingowych). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

  Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

  Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

  Organy państwowe

  Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


 6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia rezerwacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

  Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.


 7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

  Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres mailowy podany w punkcie 2 Polityki Prywatności. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia po zalogowaniu do Serwisu.

  Prawo do cofnięcia zgody
  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. wysyłania newslettera). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług naszych Usługodawców, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.

  Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług naszych Usługodawców, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

  Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO

  Prawo dostępu do danych
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

  Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

  Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO

  W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

  Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

  Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
  Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

  Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


 8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.


 9. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

  Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.


 10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl