Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SLOWHOP / NIESYPIAMBYLEGDZIE.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.niesypiambylegdzie.pl 

  1.2. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  1.3. Operator, nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Klientów zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


 2. DEFINICJE

  2.1. Operator - Slowhop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, kapitał zakładowy 20.000 złotych.
  (Slowhop.com)

  2.2. Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegające na oferowaniu noclegów lub wyjazdów.

  2.4. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Operatorem.

  2.5. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Operatora za pośrednictwem serwisu internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

  2.6 Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Operatora, Towaru określonego w zamówieniu.


 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

  3.1. Klienci powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

  3.1.1. połączenie z siecią Internet;

  3.1.2. zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje);

  3.1.3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

  3.2. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą zamówienie towaru.

  3.3. Po dokonaniu zamówienia przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie zamówienia uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej przez Operatora w Serwisie.

  3.4. Operator nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Klienta podczas dokonywania zamówienia.

  3.5. Wszystkie ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT. 


 4. REJESTRACJA 

  4.1. Treść umieszczoną w Serwisie można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.

  4.2. W celu korzystania z Serwisu polegającego na dokonaniu zamówienia towaru przez Klienta wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenia konta oraz zaakceptowania Regulaminu.

  4.3. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że:

  4.3.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  4.3.2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4.3.3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  4.4. Dokonując rejestracji Klient może udzielić zgody na przetwarzanie jest danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora. 


 5. KONTO KLIENTA

  5.1. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Klienta  w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Klienta.

  5.2. Klient uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Klient  zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia. 


 6. PRAWA I OBOWIĄZKI 

  6.1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania przez niego przez Klienta.

  6.2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

  6.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

  6.2.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;

  6.2.3. zablokowania dostępu do zasobów Klienta, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami;

  6.2.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Klienta w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta. 


 7. OPŁATY 

  7.1. Operator nie pobiera opłat od Klienta za korzystanie z Serwisu. 


 8. ZAMÓWIENIA

  8.1. Informacje zawarte serwisie nie stanowią oferty Operatora w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

  8.2. Klient może składać zamówienia w serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

  8.3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym pod prezentowanym Towarem. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Operatora. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Operatora, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  8.4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Operatorowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

  8.5. Po złożeniu zamówienia, Operator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

  8.6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, tj. uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, Operator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w §8 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 9. PŁATNOŚCI

  9.1. Ceny w serwisie zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

  9.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  9.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  9.3.1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media S.A.. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Operatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Operatora informacji z systemu Blue Media S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta;

  9.3.2. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

  9.4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Operator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.


 10. DOSTAWA

  10.1. Operator realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  10.2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

  10.3. Operator zamieszcza w serwisie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

  10.4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

  10.5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  10.6. Operator, wysyła drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres Klienta fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

  10.7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Operatora przez Dostawcę, Operator skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

  11.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  11.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  11.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta;

  11.1.3. utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);

  11.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;

  11.1.5. podanie przez Klienta w nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

  11.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.


 12. REKLAMACJE 

  12.1. Klient mają prawo składać reklamacje dotyczące realizacji zamówienia bezpośrednio u Operatora.

  12.2. Klient mają prawo składać reklamacje dotyczące działalności Serwisu bezpośrednio u Operatora.

  12.3. W przypadku określonym w pkt 10.2. Regulaminu, reklamację należy złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie.

  12.4. Reklamacja winna zawierać w szczególności:

  12.4.1. oznaczenie Klienta;

  12.4.2. numer zamówienia podany Klienta w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

  12.4.3. przedmiot reklamacji;

  12.4.4. opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

  12.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 


 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  13.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  13.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

  13.3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Operatora. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza.

  13.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  13.5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  13.6. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  13.7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  13.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Operatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Operatora przed upływem tego terminu.

  13.9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  13.10. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

  13.11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Operator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.


 14. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

  14.1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.

  14.2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną w Serwisie.

  14.3. Klienci akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

  14.4. W przypadku skorzystania przez Klienta z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Operatora. Operator oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Klienta, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Operatora.


 15. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

  15.1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

  15.2. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.

   
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  16.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019 r.

  16.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Klienta droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

  16.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl